Yamato, Sai, Naruto, Sakura és Kakashi [Kakashi csapat]